Pravidla a podmínky

Všeobecná pravidla

Vyšetření je diskrétní.

Výsledkem vyšetření je písemná Zpráva, adresovaná na jméno instituce, která vyšetření požadovala. Podrobnosti o výsledku nebo o průběhu testu, zdůvodnění nad rámec zprávy ani další informace není možné poskytnout.

Bez udání důvodu mohu vyšetření odmítnout.

Vyšetření mohu kdykoliv ukončit na základě vlastního uvážení.

V případě neúspěchu při testu nevzniká nárok na vrácení poplatku.

V případě vrácení poplatku se tak stane stejným způsobem, jakým došlo k zaplacení. Pokud byla platba v hotovosti nebo není známý odesílatel, mohu před vrácením poplatku vyžadovat potvrzení totožnosti.

Výsledné Zprávy archivuji pouze po omezenou dobu.

Vyšetření je nestranné bez ohledu na věk, pohlaví, vzdělání, náboženství, rasu, sexuální orientaci, postižení, sociální status a individuální historii klienta.

Veškeré informace, které klient poskytne, musí být pravdivé. V opačném případě mohu vyšetření ukončit a v takovém případě ani nevystavím Zprávu, ani nevrátím poplatek.

Klient se nesmí pokusit ovlivnit vyšetření. V případě, že dojde dle mého posouzení k nekalému jednání, nevystavím Zprávu, nevrátím poplatek a klienta odmítnu testovat. Příklady nekalého jednání je nabídka úplatku nebo jakákoliv forma nátlaku. Klient souhlasí s tím, že mě bude kontaktovat pouze za účelem sjednání schůzky a provedení testu.

Jakékoliv protiprávní jednání bude oznámeno policii.

Omezení mé odpovědnosti: nejsem zodpovědná za způsobenou škodu.

Podmínky mohu bez předchozího oznámení změnit.

Používání stránky

Obsah stránek má pouze informativní a nezávazný charakter. Neručím za správnost a úplnost informací. Zveřejnění informací nemá povahu právního úkonu. Nenesu odpovědnost ani za škodu způsobenou v souvislosti s používáním stránek.

Stránky mohu bez předchozího upozornění změnit.