Poradna

Postup pro opětovné získání řidičského oprávnění

Vyčkejte 1 rok, anebo než skončí zákaz řízení, podle toho, která ze skutečností nastane později. Lhůta se počítá od skutečného pozbytí řidičského oprávnění. Pokud jste se odvolali, může to být i výrazně později, než kdy došlo k události, kvůli které jste přišli o řidičský průkaz, či vám bylo zakázané řízení.

Nechte se v autoškole přezkoušet z odborné způsobilosti. Přezkoušení proběhne před komisařem, který je k tomu zmocněný obecním úřadem. Poplatek za přezkoušení zaplatíte obecnímu úřadu.

Pokud neuspějete ani na druhý pokus, nezbyde Vám než v autoškole opakovat výcvik v tom kterém předmětu.

Psycholog provede dopravně psychologické vyšetření a zpracuje zprávu.

Lékař vydá potvrzení o zdravotní způsobilosti, k čemuž bude potřebovat potvrzení od psychologa.

Obraťte se na příslušný obecní úřad a podejte písemnou žádost. Úřad rozhodne bez zbytečného odkladu, i když nikoliv na počkání. V Českých Budějovicích je to Magistrát města České Budějovice - Odbor dopravy a silničního hospodářství, Kněžská 73/19 370 92, Č. Budějovice.

Kteří řidiči nepotřebují psychologické vyšetření?

Vyšetření nepotřebují řidiči, kteří jezdí soukromě a nikoliv za úplatu a nevztahuje se na řidiče vozidel požární ochrany, policie, Vězeňské služby České republiky, zpravodajských služeb ČR a řidičů vozidel ozbrojených sil ČR.

Strojvedoucí na dráze mají své vlastní způsoby školení a kvalifikace.

Je nutné kdy test opakovat?

Vstupní lékařské prohlídce se musí profesionální řidič podrobit před zahájením výkonu činnosti a dalším pravidelným lékařským prohlídkám do 50 let věku každé dva roky. Po dovršení 50 let věku každoročně.

Posudek psychologa vystavený na základě dopravně psychologického vyšetření je od 1. července 2006 povinen požadovat každý registrující praktický lékař vystavující profesionálním řidičům potvrzení o absolvování pravidelné lékařské prohlídky.

Řízením motorového vozidla bez držení platného posudku o zdravotní způsobilosti se řidič vystavuje těmto sankcím: ztráta 5 bodů, pokuta 5.000 Kč až 10.000 Kč a zákaz činnosti na 6 měsíců až 1 rok.

Jak je možné ztracené body znovu získat?

Po roce bez bodového přestupku se automaticky přičtou 4 body, podle §123e zákona o silničním provozu. Další 3 body je možné za určitých okolností získat úspěšným absolvováním Školení bezpečné jízdy. Obecní úřad může také za určitých okolností zrušit odečtené body.

Aktuální bodový stav řidiče je možné zjistit na kterémkoliv Czech POINTu, nebo na obecním úřadě.

Kdy může vybodovaný řidič získat zpátky řidičský průkaz?

Řidič, který podle § 123c odst. 3 pozbyl řidičské oprávnění, je oprávněn požádat o vrácení řidičského oprávnění nejdříve po uplynutí 1 roku ode dne pozbytí řidičského oprávnění, podle § 123c odst. 3.

Jakmile řidič přijde o všech dvanáct bodů, dočasně ztrácí řidičské oprávnění a musí odevzdat řidičský průkaz. Dostane jej zpátky nejdříve po roce od vybodování a po absolvování přezkoušení z odborné způsobilosti, lékařské prohlídky a dopravně psychologického vyšetření, opět podle § 123d.

Řidičský průkaz je třeba odevzdat co nejrychleji. Po vybodování řidič obdrží od obecního úřadu nebo od magistrátu informaci o dosažení dvanácti bodů a výzvu k odevzdání řidičského průkazu. Lhůta pro odevzdání řidičského průkazu činí pouhých 5 pracovních dnů a začíná běžet okamžikem doručení výzvy od úřadu. Výzva je považovaná za doručenou i tehdy, pokud se vrátí jako nedoručená.

Pokud byl řidiči kromě dosažení dvanácti bodů také uložen trest nebo sankce zákazu řízení motorových vozidel, může řidič požádat o vrácení řidičského oprávnění nejdříve po uplynutí zákazu činnosti. Lhůta může být i delší než jeden rok.

Která legislativa upravuje testování řidičů?

Zákon č. 361/2000 Sb., zákon o silničním provozu. §87a – Dopravně psychologické vyšetření a §123d – Vrácení řidičského oprávnění.

Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování způsobilosti k řízení motorových vozidel

Uhradí mi zaměstnavatel poplatek?

Ano, je to jeho povinnost a může si je dát do výdajů. Výdaje (náklady) na dopravně psychologické vyšetření držitelů řidičských oprávnění podle § 87 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 411/2005Sb., které je povinen hradit řidič, jsou v případě úhrady zaměstnavatelem pro něho nicméně výdajem (nákladem) na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů zaměstnavatele podle § 24 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Kde se dozvím víc?

Žádost o výpis z evidenční karty řidiče a další informace získáte zde:

12 bodů.cz

Vybodování.cz

Systém bodového hodnocení řidičů, Ministerstvo dopravy

Informace o bodovém systému, Ministerstvo dopravy